Algemene Voorwaarden

Artkel 1. Definities

 1. iZeeuwsXL gevestigd te Vlissingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20167000.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met iZeeuwsXL een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie iZeeuwsXL een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door iZeeuwsXL ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
 5. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
 6. Dienst: de specifieke dienst die iZeeuwsXL met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen iZeeuwsXL en Opdrachtgever krachtens welke iZeeuwsXL de Dienst zal uitvoeren.
 8. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
 9. Website: https://www.izxl.nl/ dan wel subdomeinen en andere extensies.
 10. Registry: De organisatie die domeinnamen uitgeeft en een domeinnamenregister beheert. Bijvoorbeeld: SIDN (.nl), DNS Belgium (.be), EURid (.eu) en Nominet (.uk).

Artikel 2. Bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen iZeeuwsXL en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een bestelling plaatst via mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat iZeeuwsXL een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 kalenderdagen na verzending door iZeeuwsXL, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft iZeeuwsXL het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor iZeeuwsXL alleen bindend indien en voor zover deze door iZeeuwsXL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. iZeeuwsXL heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door iZeeuwsXL.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, overige overeenkomsten of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • de eventueel afgesloten service level agreement;
  • de eventuele bijlagen;
  • deze Algemene Voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.
 10. iZeeuwsXL draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever (elektronisch downloadbaar) beschikbaar worden gesteld. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. iZeeuwsXL is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Algemene Voorwaarden voor de Opdrachtgever toegankelijk te houden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal iZeeuwsXL zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant iZeeuwsXL zich in om de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft iZeeuwsXL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iZeeuwsXL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 1 / 8 het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan iZeeuwsXL worden verstrekt.
 5. Het is iZeeuwsXL toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal iZeeuwsXL Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen al dan niet via iDeal of één van de ander betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan iZeeuwsXL te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. iZeeuwsXL heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens iZeeuwsXL niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien iZeeuwsXL, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is iZeeuwsXL gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat iZeeuwsXL tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van iZeeuwsXL zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is iZeeuwsXL gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. iZeeuwsXL zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Het is iZeeuwsXL toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 10% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 5. Alle voor iZeeuwsXL uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of iZeeuwsXL van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het opslaan en/of (doen) verspreiden van informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. iZeeuwsXL hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen als naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van iZeeuwsXL gerechtvaardigd is, is iZeeuwsXL gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is iZeeuwsXL in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. iZeeuwsXL zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, isiZeeuwsXL  gerechtigd hiervan aangifte te doen. iZeeuwsXL kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties iZeeuwsXL verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is iZeeuwsXL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart iZeeuwsXL voor alle schade als gevolg van bovenstaande. iZeeuwsXL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van iZeeuwsXL in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van iZeeuwsXL  of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks iZeeuwsXL, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). iZeeuwsXL zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van iZeeuwsXL is het Opdrachtgever verboden de door iZeeuwsXL verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. iZeeuwsXL kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is iZeeuwsXL bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij iZeeuwsXL een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van iZeeuwsXL verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door iZeeuwsXL geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door iZeeuwsXL.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Webhosting

 1. Naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door iZeeuwsXL aangeboden Dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
 2. iZeeuwsXL maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten (http://www.izxl.nl/diensten) gebruik van DirectAdmin.
 3. Zoals aangegeven op de Website biedt iZeeuwsXL webhosting pakketten aan met een up-time garantie van 99,9% en pakketten met een up-time garantie van 100%.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 18.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 kalenderdagen na aankoop teruggestort door iZeeuwsXL. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemde webhosting pakket.
 6. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van iZeeuwsXL.

Artkel 8. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat iZeeuwsXL voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. iZeeuwsXL vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend via de website van de Registry, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van Opdrachtgever, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt iZeeuwsXL schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. iZeeuwsXL is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld vaniZeeuwsXL.
 6. Indien iZeeuwsXL een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal iZeeuwsXL medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 8. iZeeuwsXL heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is iZeeuwsXL gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van iZeeuwsXL en kunnen bij een eventuele verhuizing/ opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van iZeeuwsXL onder hetzelfde IP-adres opereren.
 11. iZeeuwsXL heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.
 12. Indien Opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 kalenderdagen na de verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €19,99 + BTW door in te loggen in het klanten paneel. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de Registry en beschikbaar gemaakt voor registratie door derden.
 13. Opdrachtgever geeft iZeeuwsXL volledige machtiging en toestemming voor het maken van wijzigingen aan de domeinnaam.

Artikel 9. Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. iZeeuwsXL kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is iZeeuwsXL bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. iZeeuwsXL zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door iZeeuwsXL opgeslagen data te realiseren.
 2. iZeeuwsXL zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. iZeeuwsXL is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). iZeeuwsXL is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. iZeeuwsXL zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk vaniZeeuwsXL. iZeeuwsXL kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. iZeeuwsXL stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met iZeeuwsXL is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij iZeeuwsXL opgeslagen data te maken.
 5. Indien naar het oordeel van iZeeuwsXL een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van iZeeuwsXL of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is iZeeuwsXL gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 11. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door iZeeuwsXL vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan iZeeuwsXL geen reactietijd garanties geven.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van iZeeuwsXL voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door iZeeuwsXL van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van iZeeuwsXL, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 250,- (exclusief BTW).
 2. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van iZeeuwsXL voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van iZeeuwsXL zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van iZeeuwsXL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op iZeeuwsXL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van iZeeuwsXL.
 5. De aansprakelijkheid van iZeeuwsXL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever iZeeuwsXL onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en iZeeuwsXL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat iZeeuwsXL in staat is adequaat te reageren.
 6. iZeeuwsXL is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart iZeeuwsXL voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit iZeeuwsXL geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Storingen en overmacht

 1. iZeeuwsXL heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. iZeeuwsXL zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. iZeeuwsXL is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. iZeeuwsXL heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal iZeeuwsXL zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. iZeeuwsXL is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. iZeeuwsXL zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunica.einfrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat iZeeuwsXL door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van iZeeuwsXL kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is iZeeuwsXL gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen. iZeeuwsXL is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 3. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel en via e-mail opzeggen.
 4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft iZeeuwsXL het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van iZeeuwsXL op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 5. Daarnaast heeft iZeeuwsXL het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding te beëindigen, indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 1. iZeeuwsXL zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 2. iZeeuwsXL kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient iZeeuwsXL hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is iZeeuwsXL gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft iZeeuwsXL het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door iZeeuwsXL.
 5. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door iZeeuwsXL.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft iZeeuwsXL voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 9. Bij een niet tijdige betaling worden er minimaal €40 incassokosten in rekening gebracht, conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.).
 10. Bij een niet tijdige betaling wordt bij na het versturen van de derde herinnering de afgenomen Dienst bij iZeeuwsXL tijdelijk stopgezet.

Artkel 16. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. iZeeuwsXL zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen vaniZeeuwsXL, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of iZeeuwsXL daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal iZeeuwsXL zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artkel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. iZeeuwsXL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van iZeeuwsXL of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Zuid West-Nederland, zittingslocaties Middelburg.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door iZeeuwsXL ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door iZeeuwsXL, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van iZeeuwsXL. iZeeuwsXL kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.